[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ITA
ITA

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


 

 

 

เอกสาร ITA สาธารณสุข

1. ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน ทั้งด้านทั่วไป และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

                      
>>
อ่านรายละเอียด<<

2. คู่มือการบริหารการจัดการเรื่องร้องเรียน 

>>อ่านรายละเอียด<<

3. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ลอง

>>อ่านรายละเอียด<<

4. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มคนHUG LONG

>>อ่านรายละเอียด<<

5. มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานในโรงพยาบาลลอง >>อ่านรายละเอียด<<
6. ผังโครงสร้าง รพ.ลอง >>อ่านรายละเอียด<<
7. สรุปรายการผลการปฎิบัติงานตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานการพยาบาล >>อ่านรายละเอียด<<

8. แผนปฎิบัติการของโรงพยาบาลลองของปี 62 >>อ่านรายละเอียด<<
9. รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และอนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บโรงบาล >>อ่านรายละเอียด<<
10. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 >>อ่านรายละเอียด<<
11. ทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลลอง ปี.2562 >>อ่านรายละเอียด<<
12. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
13. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
14. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ลอง 62 >>อ่านรายละเอียด<<
15. การขายยา หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมายในร้านชำหรือครัว >>อ่านรายละเอียด<<
16. แนวทางการเฝ้าระวัง จัดการและแจ้งเตือน ยา อาหารที่ไม่ปลอดภัย
>>อ่านรายละเอียด<<
17. รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  >>อ่านรายละเอียด<<
18. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ >>อ่านรายละเอียด<<
19. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราปรามการทุจริตภาครัฐ  >>อ่านรายละเอียด<<
20. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
21. รายงานสรุปผลการประชุมให้ความรู้ เรื่อง วินัย คุณธรรม ความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
22. แผนปฏิบัติการคณะทำงานกลุ่มคน HUG LONG

>>อ่านรายละเอียด<<

23.

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>อ่านรายละเอียด<<

24.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่ม คน HUG LONG 62

>>อ่านรายละเอียด<<

25 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง จ.แพร่ >>อ่านรายละเอียด<<
26 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลลอง กระทรวงสาธารสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
27 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์
>>อ่านรายละเอียด<<
28 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 >>อ่านรายละเอียด<<
29 แนวทางปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
30

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

>>อ่านรายละเอียด<<
31 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพทยากรบุคคล โรงพยาบาลลอง
>>อ่านรายละเอียด<<
32 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน >>อ่านรายละเอียด<<
33  ภาพกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุห้วยอ้อกายใจแข็งแรง >>อ่านรายละเอียด<<
34 คู่มือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซน์ของหน่วยงาน >>อ่านรายละเอียด<<
35 กิจกรรมส่งเสริม การใช้แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม >>อ่านรายละเอียด<<
36 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 62 >>อ่านรายละเอียด<<
37 การให้รับ ของขวัญช้าราชการ >>อ่านรายละเอียด<<
38 ขอส่งมาตรฐานสำคัญของแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาล >>อ่านรายละเอียด<<
39 ป้องกันและปราบปรามทุจริต โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ >>อ่านรายละเอียด<<
40 ประมาลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน >>อ่านรายละเอียด<<
41 การให้และรับของขวัญของข้าราชการ >>อ่านรายละเอียด<<
42 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ >>อ่านรายละเอียด<<
43 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ >>อ่านรายละเอียด<<
44 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ >>อ่านรายละเอียด<<
45 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามกรอบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ลอง 2562 >>รายละเอียด<<
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ลอง 2562 >>รายละเอียด<<
47 รายงานบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงประจำเดือน มิถุนายน 2562 >>รายละเอียด<<
48 รายงานบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยงประจำเดือน
กรกฏาคม 2562
>>รายละเอียด<<
49 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลกรตามกระบวนการปฏิบัติงาน รพ.ลองรอบ 12 เดือน >>รายละเอียด<<
50 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน รพ.ลอง รอบ 6 เดือน >>รายละเอียด<<

งานบริหารทั่วไป

เงินบำรุงโรงพยาบาล/งบลงทุน

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด
1 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนตุลาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
2 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
3 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
4 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนมกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
5 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
6 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนมีนาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
7 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนเมษายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
8 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนมิถุนายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
10 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนสิงหาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
12 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนกันยายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
13 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนตุลาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>อ่านรายละเอียด<<
15 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
16 การเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
>>อ่านรายละเอียด<<
17 แต่งตั้งเจ้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
18 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30พฤศจิกายน 2561
>>อ่านรายละเอียด<<
19 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนธันวาคม 2561  >>อ่านรายละเอียด<<
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
22 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนตุลาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
23 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
24 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
25 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนมกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
26 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
27 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการนำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ >>อ่านรายละเอียด<<
28 กรอบแนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
29 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
 30  ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  >>อ่านรายละเอียด<<
31 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง               โรงพยาบาลลอง
>>อ่านรายละเอียด<<
32 ขออนุญาตนำมาตรป้องกันการรับสินบนขั้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลลอง >>อ่านรายละเอียด<<
33 ป้องกันการรับสินบนของเว็บไซต์ >>อ่านรายละเอียด<<
34 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน >>อ่านรายละเอียด<<
35 ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ >>อ่านรายละเอียด<<
36 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
37 ขออนุมัติจัดประชุม/อบรม ให้ความรู้เรื่องวินับย คุณธรรม ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง >>อ่านรายละเอียด<<
38 รายงานสรุปผลการจัดประชุม/อบรม ให้ความรู้เรื่องวินับย คุณธรรม ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน >>อ่านรายละเอียด<<
39 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลลอง >>อ่านรายละเอียด<<
40 รายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรำจำเดือน  มีนาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
42 ขออนุญาตส่งและเผยแพร่รายงานพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
43 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
44 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยง ประจำเดือน มีนาคม >>อ่านรายละเอียด<<
45 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยง ประจำเดือน เมษายน >>อ่านรายละเอียด<<
46 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม
>>อ่านรายละเอียด<<
47 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม >>อ่านรายละเอียด<<
48 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
49 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
50 รายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
51 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
52 รายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง >>อ่านรายละเอียด<<
53 รายงานการพิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน สิงหาคม 2562) >>อ่านรายละเอียด<<
54 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน สิงหาคม 2562) >>อ่านรายละเอียด<<
55 รายงานการพิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน กันยายน 2562) >>อ่านรายละเอียด<<
56 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กันยายน 2562) >>อ่านรายละเอียด<<
57 รายงานอุบัติการและแนวทางการแก้ไขความเสียง เดือนสิงหาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
58 รายงานอุบัติการและแนวทางการแก้ไขความเสียง เดือนกันยายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<

งานเภสัชกรรม

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด
1 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนตุลาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
2 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
3 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนธันวาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
4 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนมกราคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
5 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
6 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนมีนาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
7 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรมเดือนเมษายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
8 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนมิถุนายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
10 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนสิงหาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
12 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนกันยายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
13 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนตุลาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
14 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
15 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
16 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนมกราคม 2562
>>อ่านรายละเอียด<<  
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
18 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนตุลาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
19 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนพฤษจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
20 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
21 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนมกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
22 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเภสัชกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
23 ขออนุญาตส่งและเผยแพร่รายงานพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตนจัดซื้อจัดจ้าง <<อ่านรายละเอียด>>  
23 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 <<อ่านรายละเอียด>>  
24 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
25 รายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ >>อ่านรายละเอียด<<  
26 รายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
27 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
30 รายงานผลการดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
31 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<  
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1    (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<  
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2    (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3    (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
35 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ประจำเดือน กรกรฏาคม 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
36 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือนกรกฏาคม 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
37 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือนสิงหาคม 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
38 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือนสิงหาคม 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
40 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาเกณฑ์จริยะธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดยาปีงบประมาณ 2563 >>อ่านรายละเอียด<<  
41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัญฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 >>อ่านรายละเอียด<<  
42 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือนกันยายน 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
43 รายงานการพิจรณารายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือนกันยายน 2562)
>>อ่านรายละเอียด<<  
44 รายละเอียดแนบท้ายผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 4 ปีงบ2562 >>อ่านรายละเอียด<<  

งานทันตกรรม

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด
1 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนตุลาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
2 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
3 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนธันวาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<
4 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมกราคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
5 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
6 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
7 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนเมษายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
8 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
9 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมิถุนายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
10 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
11 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนสิงหาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
12 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนกันยายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
13 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนตุลาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
14 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนฟฤศจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
15 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนธันวาคม 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
16 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมกราคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
17 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือน
ตุลาคม 2561
>>อ่านรายละเอียด<<
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 >>อ่านรายละเอียด<<
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือน
ธันวาคม 2561
>>อ่านรายละเอียด<<
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือน
มกราคม 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนกุมภาพันธ์2562 >>อ่านรายละเอียด<<
 23  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561 (สขร 1) >>อ่านรายละเอียด<<
 24  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561
 >>อ่านรายละเอียด<<
25 รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
26 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
27 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
28 แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
29 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
30 แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดด้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
31 แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กรกฏาคม 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
32 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กรกฏาคม 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
33 แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
34 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 >>อ่านรายละเอียด<<
35
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
>>อ่านรายละเอียด<<
36 แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 >>อ่านรายละเอียด<<

ลำดับ    
หัวข้อ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ                        >>อ่านรายละเอียด<<เข้าชม : 2200


ITA 5 อันดับล่าสุด

      ITA 16 / มี.ค. / 2561


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com