[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ITA
ITA2563 เดิม

จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 

 

เอกสาร ITA โรงพยาบาลลอง

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
1 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                       >>ดาวน์โหลด<<
2 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมจริยธรรม >>ดาวน์โหลด<<
3 แบบบันทึกอุบัติการณ์ - ต.ค.62 ดาวน์โหลด
4 แบบบันทุกอุบติการณ์ - พ.ย.62 ดาวน์โหลด
5 แบบบันทึกอุบติการณ์ - ธ.ค.62 ดาวน์โหลด
6 แบบบันทึกอุบติการณ์ - ม.ค.63 ดาวน์โหลด
7 แบบบันทึกอุบัติการณ์ - ก.พ.63 ดาวน์โหลด
8 ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ ดาวน์โหลด
9 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการด ดาวน์โหลด
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรง ดาวน์โหลด
11 ผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบฯ ดาวน์โหลด
12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดาวน์โหลด
13 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้ิงกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2563 ดาวน์โหลด
14 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดาวน์โหลด
15  มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดาวน์โหลด
16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(ไฟล์รวม) ดาวน์โหลด
17 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด
18
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
19
ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
20
ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องแบะผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการ ดาวน์โหลด
21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ภายใน30วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบด้วย ดาวน์โหลด
22
บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ ดาวน์โหลด
23
ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรีอสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด
24
หนังสือจัดสรรงบประมาณ(ใบจัดสรรฯ) ดาวน์โหลด
25
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง3รายการประกอบด้วย   ดาวน์โหลด
26
มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด
27
ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด  
28
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web siteของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
29 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหดล
30 มาตการกลไกลการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
31 การกำหนดมาตการกลไกลการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
32 โครงการสร้างความสุขใจการทำงานและเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง ปี2563 ดาวน์โหลด
33 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
34 ชมรม โรงพยาบาลลองชมรม STRONG
ดาวน์โหลด
35 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
36 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
37 ผลการกำกับติดตามแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี2563 ดาวน์โหลด
38 แผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลด
39 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย คปสอ.ลอง ปี2563 ดาวน์โหลด
 40  สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563
ดาวน์โหลด
     


งานพัสดุ

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 >>ดาวน์โหลด<<
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) >>ดาวน์โหลด<<
4 ราคากลางจัดซื้อยา 30% Soluble Human Insulin+
70%Isophane Suspension Human Insulin penfill100 iu/ml
 injnection in cartridge ml.
>>ดาวน์โหลด<<
5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) ตุลาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
7 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 >>ดาวน์โหลด<<
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2562 >>ดาวน์โหลด<<
9 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>ดาวน์โหลด<<
10
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
 11  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 >>ดาวน์โหลด<<
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
13 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
15 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนกุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
16  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ >>ดาวน์โหลด<<
17 รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนมีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
19 รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนเมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
21 รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนพฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
23 รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ(สขร.1)เดือนมิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
24 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
งานเภสัชกรรม

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม2562                                                >>ดาวน์โหลด<<
2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 >>ดาวน์โหลด<<
4 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 >>ดาวน์โหลด<<
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2562                                                >>ดาวน์โหลด<<
6 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
7 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาส 1/63 >>ดาวน์โหดล<<
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
9 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
11 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
13 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 2/2563 >>ดาวน์โหลด<<
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
16 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนเมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
18 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
20 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
งานทันตกรรม

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือนตุลาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2562
>>ดาวน์โหลด<<
4 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) พฤศจิกายน 2562 >>ดาวน์โหลด<<
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
6 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือนธันวาคม2562 >>ดาวน์โหลด<<
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1) มกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)มกราคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)กุมภาพันธ์2563 >>ดาวน์โหลด<<
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)มีนาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)เมษายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)พฤษภาคม2563 >>ดาวน์โหลด<<
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนหาพัสดุ(สขร.1)มิถุนายน2563 >>ดาวน์โหลด<<ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคสล.ความหนา 0.15เมตร แบบที่2406 >>ดาวน์โหลด<<
2    

 เข้าชม : 1215


ITA 5 อันดับล่าสุด

      ไตรมาส2 / EB25-26 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB23-24 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB20-22 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB18-19 3 / มี.ค. / 2563
      ไตรมาส2 / EB17 3 / มี.ค. / 2563


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com